Boekingsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Golfexclusive.nl
 

Bedrijfsinformatie
Azur Leisure Group B.V.

Handelsnamen: Azurholiday.nl & Golfexclusive.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00

Telefoon: 0644040019

E-mail: info@azurholiday.nl
 

KvK nr: 83560688

BTW nr: NL862917049B01

IBAN: NL05 INGB 007 3072 31Inhoudsopgave:

§ 1. Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten
§ 2. Reisvoorwaarden voor pakketreizen
§ 3. Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden (GRA-voorwaarden) 
§ 4. Begrippen

 

§  1 Boekingsvoorwaarden (voor losse reisdiensten)


Inhoudsopgave

Artikel 1           Definities
Artikel 2           De opdracht
Artikel 3           De reservering
Artikel 4           Betalingen
Artikel 5           Aansprakelijkheid
Artikel 6           Documenten
Artikel 7           Rente en incassokosten
Artikel 8           Klachten 


Artikel 1: Definities
In deze boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Golfexclusive.nl: Reisagent; degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en/of bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.

Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

Reiziger:
a. de opdrachtgever (aanmelder/hoofdboeker), of
b. anderen dan de opdrachtgever namens wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit en die deze overeenkomst aanvaardt.

Opdracht: de overeenkomst tussen jou en Golfexclusive.nl, waarbij Golfexclusive.nl zich als reisagent tegenover jou verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen.

Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen. Op deze momenten is de klantenservice van Golfexclusive.nl bereikbaar. 

Boekingskosten: Het bedrag dat de reisagent in rekening brengt voor zijn dienstverlening.


Artikel 2: De opdracht 
 

1.     De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het jou informeren en adviseren, alsmede het voor jou zo mogelijk reserveren van de door jou gewenste dienst.
2.     Je bent tegenover Golfexclusive.nl en de dienstverlener gebonden nadat je de opdracht verstrekt, ongeacht of zij direct een bevestiging aan jou kunnen verstrekken.
3.     Als Golfexclusive.nl een (opdracht-)bevestiging aan jou verstrekt, geldt deze bevestiging als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst tenzij je onverwijld (binnen 24 uur) bezwaar aantekent tegen de opdrachtbevestiging.
4.     Als je geen of niet tijdig bezwaar aantekent, geldt de opdrachtbevestiging als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst en de inhoud daarvan.
5.     Golfexclusive.nl heeft haar onlineboekingsproces zo ingericht dat jij er vóór de reservering op gewezen wordt dat je een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door Golfexclusive.nl ben je aan deze overeenkomst gebonden.
6.     Golfexclusive.nl brengt bij het maken van een reservering voor jou een overeenkomst tot stand tussen jou en de door jou gekozen dienstverlener. Golfexclusive.nl is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Golfexclusive.nl kan een reservering maken voor bijvoorbeeld losse theatertickets en hotelkamers.
7.     Jij bent tegenover Golfexclusive.nl aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en tegenover de dienstverlener voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met deze dienstverlener. De overige reizigers zijn aansprakelijk voor hun aandeel in de opdracht.
8.     Alle correspondentie (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Golfexclusive.nl anderzijds verloopt uitsluitend via de hoofdboeker.


Artikel 3: De reservering

1. Algemeen
1.1. Je hebt geen herroepingsrecht met betrekking tot de in jouw opdracht gemaakte reservering. Golfexclusive.nl beschouwt je boekingsaanvraag als definitief. Je ontvangt na boeking per omgaande per email bevestiging van de boeking. Binnen twee werkdagen volgt de factuur. Controleer de boekingsbevestiging en de factuur heel goed. Binnen 48 uur kun je wijzingen van je persoonsgegevens nog kosteloos doorgeven. Voor wijzigingen van deze gegevens na 48 uur brengen wij €15 per wijziging service kosten in rekening.
 

1.2  Golfexclusive.nl is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde dienst. Hierop zijn uitsluitend de voorwaarden van de betrokken dienstverlener (bijvoorbeeld het hotel) van toepassing. Golfexclusive.nl is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende dienst, zoals een juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

2.     Jouw informatieplicht
Je geeft tijdig voor het verstrekken van de opdracht alle gegevens over jouzelf en de door jou aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. Daartoe behoren in ieder geval jouw mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).

Je vermeldt ook bijzonderheden over jouw eigen lichamelijke en geestelijke toestand en die van je medereizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de diensten.  

(Medische) preferenties dienen duidelijk voorafgaand aan het boeken door jou kenbaar te worden gemaakt. Deze worden enkel als preferenties aan de reisdienstverlener(s) aangegeven en kunnen door Golfexclusive.nl niet gegarandeerd worden. 

3.     Prijswijzigingen
Golfexclusive.nl kan de prijzen van de op jouw verzoek gereserveerde diensten niet garanderen. Deze prijzen kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Golfexclusive.nl staat daarbuiten en draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Golfexclusive.nl geeft en berekent wijzigingen zo spoedig mogelijk aan jou door.  

4.     Annuleringen/wijzigingen door de opdrachtgever
Eventuele wijzigingen in de verstrekte opdracht(en), of annuleringen van gereserveerde diensten kunnen alleen op werkdagen en alleen op jouw verzoek plaatsvinden. Als Golfexclusive.nl op jouw verzoek een wijziging aanbrengt in gemaakte reserveringen of als je gereserveerde diensten annuleert, brengt Golfexclusive.nl de daaraan verbonden kosten in rekening als zij deze kosten tijdig – voorafgaand aan het definitief worden van de wijziging - aan jou heeft medegedeeld. Naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, zullen dat ook de kosten zijn die Golfexclusive.nl moet maken om de wijziging of annulering tot stand te brengen en deze worden begroot op € 12,50 per boeking. 

5.     Golfexclusive.nl stuurt alle mededelingen over de reserveringsopdracht uitsluitend aan de hoofdboeker. 
 

Artikel 4: Betalingen 

1.    Je moet de verschuldigde bedragen op de Golfexclusive.nl aan te geven manier en binnen de opgegeven termijn voldoen. Golfexclusive.nl is bevoegd –in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) – de verschuldigde bedragen te incasseren. Wanneer je echter via de website van Golfexlusive.nl een losse vlucht boekt, geldt dat betaling van het vliegticket rechtstreeks plaatsvindt aan de luchtvaartmaatschappij.  

2.    Tenzij op de boekingsbevestiging/factuur anders is aangegeven, geldt dat de volgende kosten per ommegaande, doch uiterlijk na 3 dagen, na ontvangst van de bevestiging/factuur dienen te worden voldaan:
- de boekingskosten ad € 12,50 per boeking;
- extra elementen die je los bijboekt niet zijnde een reisdienst (zoals verzekeringen).

3.    Golfexclusive.nl kan bij het door jou verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, die in ieder geval niet hoger is dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s), vermeerderd met de boekingskosten Tenzij op de boekingsbevestiging/factuur anders is aangegeven, dient de betaling drie weken voor vertrek door Golfexclusive.nl te zijn ontvangen. Boek je binnen 3 weken voor vertrek, dan moet het totaalbedrag per ommegaande, doch in één keer overgemaakt worden. Als Golfexclusive.nl een andere aanbetaling verlangt, maakt hij de hoogte hiervan voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan jou bekend.   

4.    Je moet ervoor zorgen dat Golfexclusive.nl het restant van het verschuldigde bedrag uiterlijk op de in de bevestiging c.q. factuur genoemde datum heeft ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging. 

5.    Als je niet tijdig (aan)betaalt, stuurt Golfexclusive.nl na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft zij jou de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als je ook dan niet betaalt, ben je in verzuim en wordt (en) de overeenkomst(en) geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. Golfexclusive.nl heeft het recht de aan de annulering verbonden en vooraf opgegeven kosten in rekening te brengen of te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en). Als je de reis binnen 14 dagen voor vertrek reserveert en niet tijdig betaalt, ben je onmiddellijk in verzuim.

6.    Golfexclusive.nl doet eventuele terugbetalingen alleen aan jou als hoofdboeker.

 

Artikel 5          Aansprakelijkheid

1.     Golfexclusive.nl neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht. 

2.     Golfexclusive.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Golfexclusive.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven. Golfexclusive.nl heeft ervoor gekozen een eigen (sterren) classificatie toe te passen voor wat betreft aangeboden accommodaties.  

3.     Voor zover Golfexclusive.nl zelf toerekenbaar te kort schiet en jij of je medereiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Golfexclusive.nl beperkt tot maximaal de waarde van door de reisagent gefactureerde diensten.   

4.     Golfexclusive.nl sluit aansprakelijkheid uit voor schade waartegen je bent verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering) en voor schade die jij lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf. Daaronder begrepen valt ook schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen.

5.     De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor het personeel van Golfexclusive.nl.  
 

Artikel 6          Documenten

1.     Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt Golfexclusive.nl aan jou algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied (waaronder over vaccinaties).

2.     Jij bent zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en om tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

3.     Jij bent zelf verantwoordelijk voor het bij je hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

4.     Als je de reis niet (geheel) kunt maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor jouw rekening, tenzij Golfexclusive.nl heeft toegezegd voor dat document te zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend, of de reisagent tekort is geschoten in zijn in lid 1 bedoelde informatieverplichting.

5.     Golfexclusive.nl adviseert jou om voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een annulerings- en reisverzekering af te sluiten. 
 

Artikel 7          Rente en incassokosten

  1. Als je niet tijdig betaalt, ben je over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim rente verschuldigd. De hoogte van deze rente is:

·       Voor betalingen met betrekking tot de door Golfexclusive.nl verrichte opdracht: de wettelijke rente;

·       Voor betalingen met betrekking tot de door de dienstverlener (te) verrichte(n) diensten: de wettelijke rente, of als de dienstverlener een ander rentepercentage in rekening brengt, dit laatstgenoemde percentage, als Golfexclusive.nl dit percentage, of de vindplaats hiervan, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan jou heeft meegedeeld.

  1. Voorts ben je na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze bedragen 15% over het gefactureerde bedrag tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. Golfexclusive.nl kan in jouw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 8          Klachten

1.   Je moet een klacht over een door Golfexclusive gemaakte reservering en/of verstrekte adviezen en informatie binnen twee maanden nadat je kennis hebt genomen van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Golfexclusive.nl indienen via: info@Golfexclusive.nl

2.   Golfexclusive.nl geeft je uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie. 

3.   Indien de klacht helaas niet naar tevredenheid kan worden opgelost, is enkel de Nederlandse rechter bevoegd en is Nederlands recht van toepassing. 

 

 

Text Box: Deze Basisrechten pakketreis zijn verwerkt in de Reisvoorwaarden voor pakketreizen en zijn aan het eind hiervan ook volledig na te lezen. Vooraf aan de boeking kan de reiziger hier kennis van nemen.
van nemen.
§ 2 Reisvoorwaarden voor pakketreizen                                   
 

 

Inhoudsopgave

Artikel  1.         Inleiding

Artikel  2.         Informatie van de organisator

Artikel  3.         Jouw informatie 

Artikel  4.         Bevestiging/Herroeping door de organisator

Artikel  5.         Wijzigingen door de organisator

Artikel  6.         Hulp en Bijstand

Artikel  7.         Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid organisator

Artikel  8.         Jouw rechten  

Artikel  9.         Als je wilt opzeggen 

Artikel 10.        Betaling

Artikel 11.        Jouw verdere verplichtingen

Artikel 12.        Klachten

Artikel 13.        Overig 

            


Artikel 1          Inleiding
 

1.1.         Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die Golfexclusive.nl met jou als reiziger sluit. Golfexclusive.nl neemt dan de positie in van organisator.
 

1.2.         Golfexclusive.nl kan deze reisvoorwaarden ook van toepassing verklaren op enkelvoudige reisdiensten, zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen per bus. Golfexclusive.nl vermeldt dit dan expliciet in de aanbieding.
 

1.3.         Zoals Golfexclusive.nl ook duidelijk maakt in de aanbieding en op de boekingsbevestiging, is er na aanvaarding van ons aanbod sprake van een ‘definitieve boeking’. Er bestaat dus geen (kosteloos) herroepingsrecht.
 

1.4.         Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 tot16:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen, tenzij de handelaar uitdrukkelijk anders vermeldt.
Weekend: de tijd tussen vrijdag 17:30 uur en zondagavond middernacht.
 

 

Artikel 2          Informatie van de organisator
 

2.1. Golfexclusive.nl heeft je voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsmede de voornaamste kenmerken van de reisdiensten verstrekt.

2.2.Golfexclusive.nl kan aan het sluiten van de pakketreisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat je een reisverzekering sluit en kan je ook vragen om aan te tonen dat je dit hebt gedaan.

 

2.3.Golfexclusive.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
 

2.4.Je blijft als reiziger zelf, onverminderd het hiervoor vermelde, verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen over paspoorten, visaverplichtingen en formaliteiten op gezondheidsgebied (waaronder over vaccinaties) en je moet ook tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. 
 

2.5.Bij vliegvervoer maakt de handelaar de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, zodra deze bij Golfexclusive.nl bekend is, aan jou bekend. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis staan uiterlijk vermeld in de reisbescheiden.
 

 

Artikel 3          Door jou te verstrekken informatie
 

3.1.         Je verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over jezelf en de door jou aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval je mobiele telefoonnummer(s) en je e-mailadres(sen).
 

3.2.         Je vermeldt de bijzonderheden over je eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door jou aangemelde groep reizigers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis. 
 

3.3.         Als je in je informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat Golfexclusive.nl of iemand namens hem jou en je eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt Golfexclusive.nl alle hiermee gemoeide kosten aan jou in rekening.
 

3.4.         Je kunt zowel om medische als om andere redenen Golfexclusive.nl verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt Golfexclusive.nl die aan jou bekend. Golfexclusive.nl is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan ben je verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden. 

 

 

Artikel 4          Bevestiging/Herroeping door de organisator
 

4.1.         Als je het aanbod van Golfexclusive.nl aanvaardt, inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden en de ontvangst van de wettelijk voorgeschreven informatie, komt de overeenkomst tot stand. Bij of onverwijld na totstandkoming van de overeenkomst ontvang je een bevestiging en/of een factuur.
 

4.2.         Bij telefonisch gesloten pakketreisovereenkomsten ben je pas aan de overeenkomst gebonden nadat Golfexclusive.nl de reis heeft bevestigd. Deze bevestiging vindt bij voorkeur schriftelijk (waaronder per e-mail) plaats. Doe je een (aan)betaling dan geldt die in ieder geval als bewijs dat je het aanbod hebt geaccepteerd. 

 

4.3.         Golfexclusive.nl kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. De organisator stelt je hiervan uiterlijk in kennis: 

·      20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan zes (6) dagen,

·      7 dagen voor vertrek bij reizen van twee (2) tot zes (6) dagen;

·      48 uur voor vertrek bij reizen van minder dan twee (2) dagen.


Heb je al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt de organisator terug binnen de termijn van art. 4.5.
 

4.4.         Het aanbod van Golfexlusive.nl is vrijblijvend. Golfexclusive.nl kan zo nodig het aanbod, ook nog na jouw aanvaarding van het aanbod en eventuele bevestiging daarvan door hem, herroepen. Golfexclusive.nl moet de herroeping zo spoedig mogelijk doen, maar in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden), respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding onder opgaaf van redenen. Als je het aanbod in het weekend aanvaardt, vangt de termijn voor herroeping door de organisator aan op zondagavond middernacht, tenzij deze gevolgd wordt door een algemeen erkende feestdag in welk geval de termijn aanvangt om middernacht van de laatste feestdag. 
 

4.5.         In alle gevallen dat je recht hebt op terugbetaling van reeds door jou verrichte betalingen, doet Golfexclusive.nl dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan. 
 

4.6.         Kennelijke fouten en/of vergissingen binden Golfexclusive.nl niet. 
Dit soort fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

 

Artikel 5          Wijzigingen door de organisator
 

5.1.          Golfexclusive.nl heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen en als hij jou op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig hiervan in kennis heeft gesteld. Je kunt deze wijziging niet afwijzen.
 

5.2.          Als Golfexclusive.nl zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de reis deze op een ingrijpend punt te wijzigen, stelt zij je daarvan op een duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis en vraagt zij je of je de voorgestelde wijzigingen wilt aanvaarden of de reisovereenkomst kosteloos wilt annuleren. Houden de wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis vermindert dan doet Golfexclusive.nl gelijktijdig een passend voorstel tot verlaging van de reissom. Onder ingrijpende wijzigingen worden verstaan wijzigingen in de voornaamste kenmerken van de reisdiensten als bedoeld in artikel 2.1. 
 

5.3.          Bij reizen die 14 dagen of later beginnen na kennisgeving van de wijziging als in het vorige lid bedoeld, deel je Golfexclusive.nl niet later dan na 48 uur na ontvangst van de kennisgeving mee wat je hebt besloten. Voor reizen die beginnen binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat je Golfexclusive.nl onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur jouw besluit meedeelt. Als je niet binnen de gestelde termijn jouw besluit meedeelt, geldt dat je de wijzigingen hebt geaccepteerd.
 

5.4.          Golfexclusive.nl heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan: 

·      verhoging van de kostprijs van brandstof of; 

·      verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of; 

·      verhoging van belastingen of; 

·      verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden .

 

 

Je hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen.
 

5.5.          Als Golfexclusive.nl binnen de grenzen van artikel 5.4 de reissom met meer dan 8% verhoogt, heb je het recht deze verhoging af te wijzen en heb je het recht om de reisovereenkomst kosteloos op te zeggen. Artikel 5.2 en 5.3 zijn dan ook van toepassing.
 

5.6.          In afwijking van artikel 5.4 wijzigt Golfexclusive.nl de reissom niet meer vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de organisator en je de reissom ook daadwerkelijk betaald hebt. 
 

5.7.          Als je de wijzigingen niet aanvaardt en Golfexclusive.nl kan je geen alternatieve reis aanbieden of als je deze niet aanvaardt, betaalt Golfexclusive.nl alle door jou betaalde bedragen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na beëindiging terug. Aanvaard je het aangeboden alternatief wel, dan heb je in voorkomend geval recht op een passende prijsverlaging.  
 

Artikel 6           Hulp en bijstand

 

6.1.      Golfexclusive.nl biedt hulp en bijstand als je in moeilijkheden verkeert. Dat geldt ook voor onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waardoor de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand en ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden van alternatieven. De partij die verantwoordelijk is voor de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de kosten hiervan.

 

6.2.      Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van jouw kant, dan komen ook de kosten van Golfexclusive.nl voor jouw rekening. Deze kosten zullen niet hoger zijn dan de werkelijk door Golfexclusive.nl en de eventueel door hem ingeschakelde derden gemaakte kosten. 

 

6.3.      Maakt vervoer deel uit van de reis en kan door overmacht niet voor je terugkeer op de afgesproken datum worden gezorgd, dan heb je recht op maximaal drie (3) gratis overnachtingen in een, als dat mogelijk is, gelijkwaardige accommodatie. Deze beperking tot 3 nachten geldt niet voor mindervaliden en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven, onder voorwaarde dat zij Golfexclusive.nl minimaal 48 uur voor aanvang van de reis over deze bijzondere omstandigheden hebben geïnformeerd. 


Artikel 7           Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid organisator
 

7.1.          Golfexclusive.nl zorgt voor de uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben op grond van de overeenkomst. Als een bepaald onderdeel niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd en je Golfexclusive.nl daarvan onverwijld op de hoogte hebt gesteld, zorgt Golfexclusive.nl er alsnog voor dat de overeenkomst overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd. Dit tenzij dat onmogelijk is of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat je dit in redelijkheid niet van Golfexclusive.nl kan verlangen.  
 

7.2.          Als een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden nagekomen, zorgt de Golfexclusive.nl voor geschikte alternatieven van minimaal gelijkwaardige kwaliteit zonder dat hij hiervoor kosten in rekening brengt. Tijdens de periode dat de reisovereenkomst niet uitgevoerd wordt overeenkomstig hetgeen je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten, en ook als de geboden alternatieven van mindere kwaliteit zijn, biedt Golfexclusive.nl een passende prijsverlaging aan.    
 

7.3.          Je hebt het recht om de voorgestelde alternatieven af te wijzen als deze niet vergelijkbaar zijn met wat in de reisovereenkomst is afgesproken. Als het aangeboden alternatief van mindere kwaliteit is, kun je het alternatief afwijzen als de aangeboden prijsverlaging ontoereikend is. 
 

7.4.          Bij de beoordeling van het aangeboden alternatief en/of de geboden prijsvermindering wordt rekening gehouden met objectieve maatstaven die uit het alternatieve aanbod blijken. Daaronder vallen de volgende omstandigheden:

·      De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;

·      De aard en klasse van de accommodatie;

·      De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

 

Bij deze beoordeling zal ook rekening worden gehouden met:

·      De samenstelling van het reisgezelschap; 

·      De aan Golfexclusive.nl bekende en door hem bevestigde eigenschappen van de reiziger(s), waaronder de door deze gemelde en door Golfexclusive.nl geaccepteerde en vastgelegde persoonlijke omstandigheden; 
 

7.5.          Je mag een tekortkoming zelf verhelpen en hebt recht op terugbetaling van de in dit verband gedane noodzakelijke uitgaven, als:
a. Je Golfexclusive.nl er tijdig op hebt gewezen dat de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben wordt uitgevoerd en Golfexclusive.nl deze tekortkoming niet binnen een door jou gestelde redelijke termijn verhelpt, of als Golfexclusive.nl te kennen geeft dat zij de tekortkoming niet kan verhelpen;
b. De tekortkoming onmiddellijk moet worden verholpen.
 

7.6.          Als de tekortkoming aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en Golfexclusive.nl deze niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen, kun je de overeenkomst kosteloos opzeggen. Je hebt in voorkomend geval recht op een schadevergoeding en/of prijsvermindering. Dit onverminderd je recht op, als vervoer in de reis is inbegrepen, kosteloze repatriëring met gelijkwaardig vervoer.
 

7.7.          De aansprakelijkheid van Golfexclusive.nl voor schade die je lijdt is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzettelijk, of nalatig handelen van Golfexclusive.nl. 
 

7.8.          Golfexclusive.nl is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan jou zelf, een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door Golfexclusive.nl is ingeschakeld bij de uitvoering van de reisdiensten.  
 

7.9.          Als op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan Golfexclusive.nl zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat. Bij cumulatie van schadevergoeding of prijsverlaging als in dit artikel bedoeld, mag Golfexclusive.nl de vergoedingen met elkaar verrekenen.

 

Artikel 8          Jouw rechten 

 

8.1.      Indeplaatsstelling 
 

8.1.1.   Je kunt Golfexclusive.nl verzoeken om jou door een ander te laten vervangen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

·      De ander voldoet aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden; en 

·      Je dient het verzoek uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek op een door Golfexclusive.nl vooraf meegedeelde wijze in, dan wel zo tijdig dat Golfexclusive.nl benodigde handelingen en formaliteiten nog kan uitvoeren; en

·      De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

 

8.1.2.   De aanmelder, jij en degene die jou vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Golfexclusive.nl voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging.
 

8.1.3                 Op jouw verzoek maakt Golfexclusive.nl deze kosten inzichtelijk en hij voorziet jou als je daarom vraagt van stukken waaruit deze kosten blijken.

 

8.2.  Reisbescheiden

 

8.2.1.   Golfexclusive.nl geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke manier hij de reisbescheiden aan jou ter beschikking stelt.

 

8.2.2.   Als je op het door Golfexclusive.nl meegedeelde tijdstip, maar uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek, nog geen reisbescheiden ontvangen hebt, meld je dit onverwijld aan Golfexclusive.nl of de doorverkoper. 
 

8.3   Garantie bij financieel onvermogen

 

8.3.1                 Als Golfexclusive.nl wegens financieel onvermogen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, zal zorggedragen worden voor de uitvoering van een reis door een ander, of voor terugbetaling van de reissom, of als de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

 

8.3.2.                Als de pakketreis personenvervoer omvat, voorziet deze garantie ook in jouw repatriëring. De garantie dekt in ieder geval de redelijkerwijs voorzienbare kosten, waaronder de financiering van verblijf in afwachting van eventuele repatriëring en de reeds geheel of gedeeltelijk (vooruit) betaalde reissom, overeenkomstig de garantievoorwaarden van het desbetreffende garantiefonds. 

 

8.3.3.                Golfexclusive.nl voorziet in deze garantie door zich aan te sluiten bij een garantiefonds. Golfexclusive.nl maakt voor het sluiten van de reisovereenkomst bekend op welke manier en onder welke voorwaarden hij zorg heeft gedragen voor deze garantie.


Artikel 9          Als je wilt opzeggen

 

9.1.          Je kunt de reisovereenkomst voor het begin van de pakketreis opzeggen. Doe je dit, dan ben je verplicht om aan Golfexclusive.nl de schade te vergoeden die zij ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze schade bedraagt maximaal eenmaal de reissom.
 

9.2.          Voor reisovereenkomsten die je boekt met een vertrekdatum binnen 3 weken na boeking, geldt dat de annuleringskosten 100% bedragen. Tenzij Golfexclusive.nl afwijkende bepalingen met jou overeenkomt, gelden voor alle overige reisovereenkomsten de hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) die gebaseerd zijn op het tijdstip van opzegging, de eventueel te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die Golfexclusive.nl verkrijgt uit het alsnog verkopen van de door jou geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten:
 

*          Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 15% van de reissom;

*          Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;

*          Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;

*          Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

*          Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

*          Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de    reissom;

*          Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.


Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens de organisator gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage Calamiteitenfonds.
 

9.3.          Als je de reisovereenkomst opzegt, moet je deze annuleringskosten voldoen. 

 

9.4.          Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de dienstverlener. Uiterlijk bij de boeking deelt de Golfexclusive.nl mee of op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.
 

9.5.          Als een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd. Golfexclusive.nl berekent deze kosten aan de hand van het in het volgende lid bepaalde.
 

9.6.          Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet Golfexclusive.nl aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wijzigt de reissom conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom gelden de reguliere betalingsregels die Golfexclusive.nl hanteert. Als het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of als de reizigers het niet accepteren, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
 

9.7.          Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen gaat de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven. Golfexclusive.nl brengt een eventueel overschot op de nieuwe reissom in mindering.
 

9.8.          Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door Golfexclusive.nl. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door Golfexclusive.nl. Annuleringen buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag.   
 

9.9.          Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis, en is de reis nog niet aangevangen, dan kun je de overeenkomst kosteloos opzeggen en betaalt Golfexclusive.nl alle door jou vooruitbetaalde gelden terug. Je hebt in dit geval geen recht op schadevergoeding.
 

9.10.       
 

Artikel 10         Betaling
 

10.1.      Je ontvangt vóór het sluiten van de reisovereenkomst informatie van Golfexclusive.nl wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. Golfexclusive.nl kan een aanbetaling verlangen. 
Tenzij op de boekingsbevestiging/factuur anders is aangegeven, geldt dat de volgende kosten per ommegaande, doch uiterlijk binnen 3 dagen ontvangst van de bevestiging/factuur dienen te worden voldaan:
- de boekingskosten ad € 12,50 per boeking;
- extra elementen die je los bijboekt niet zijnde een reisdienst (zoals verzekeringen).

Tenzij op de boekingsbevestiging/factuur anders is aangegeven, dient de betaling drie weken voor vertrek door Golfexclusive.nl te zijn ontvangen. Boek je binnen 3 weken voor vertrek, dan moet het totaalbedrag per omgaande, doch uiterlijk binnen 3 dagen na boeking, in één keer overgemaakt worden.

Heb je niet op het door Golfexclusive.nl vermelde tijdstip aan jouw financiële verplichtingen voldaan, dan ben je van rechtswege in verzuim. 
 

10.2.      Als je in verzuim bent, maant Golfexclusive.nl, of iemand namens haar jou aan tot betaling en stelt je een termijn van 14 dagen om alsnog aan je verplichtingen te voldoen. Je wordt erop gewezen dat als je ook dan niet betaalt de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd. Golfexclusive.nl verrekent reeds betaalde bedragen met de annuleringsgelden. Als de vertrekdatum binnen deze 14 dagen ligt, dan moet je de volledige reissom in ieder geval uiterlijk 24 uur voor de vertrekdatum voldoen. 

 

10.3.      Als je niet tijdig hebt betaald ben je over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Ook moet je na aanmaning de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4 van dit artikel voldoen.
 

10.4.      De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot 
€ 2500; 10% over de daaropvolgende € 2500; 5% over de volgende 
€ 5000 en 1 % over het meerdere, met een minimum van € 40. Golfexclusive.nl kan in jouw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

 

Artikel 11         Jouw verdere verplichtingen
 

11.1.       Je bent verplicht tot naleving van alle door of namens Golfexclusive.nl gegeven aanwijzingen en je bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door jouw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 

11.2.       Als je zodanige hinder of overlast oplevert of kunt opleveren, dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan Golfexclusive.nl jou van (voortzetting van) de reis uitsluiten, als je van Golfexclusive.nl in redelijkheid niet kan vergen dat zij de overeenkomst verder nakomt. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening. 
 

11.3.       Je bent verplicht eventuele schade aan jouw kant te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.
 

11.4.       Je moet je uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis van het exacte tijdstip van vertrek vergewissen. 


Artikel 12         Klachten (procedure)
 

Tijdens de reis

12.1.       Onverminderd artikel 7 meld je onverwijld eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst ter plaatse zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet jij je 
– in deze volgorde – melden bij: 

            1.         De betrokken dienstverlener;

            2.         De reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;

            3.         Golfexclusive.nl. 
 

12.2.    Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet je dit in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, melden bij Golfexclusive.nl in Nederland.
 

12.3.    Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt Golfexclusive.nl voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage).
 

12.4.    Golfexclusive.nl zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen. 
 

12.5.    Als je niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op de door Golfexclusive.nl aangegeven wijze verricht en de dienstverlener of Golfexclusive.nl daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan jouw eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.
 

Na de reis

12.6.       Als jouw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet je deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze indienen. Als een kopie van het klachtrapport beschikbaar is, voeg je die daarbij.
 

12.7.       Als je de klacht niet tijdig indient, kan Golfexclusive.nl besluiten deze niet in behandeling te nemen, tenzij jou redelijkerwijs geen verwijt treft. 
 

12.8.       Golfexclusive.nl geeft je uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie. 


Artikel 13         Overig
 

   13.1.  Alle vorderingsrechten verjaren twee jaar na afloop van de reis of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, twee jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.
 

            

13.2.    Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

 

13.3.    Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: Deze Basisrechten GRA zijn tevens verwerkt in de Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden. Maar vooraf aan de boeking kan de reiziger hier ook kennis van nemen.§ 3 Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden (GRA-voorwaarden)  

 

Artikel 1          Toepasselijkheid en definities

 

1.     Als sprake is van een gekoppeld reisarrangement gelden in aanvulling op hetgeen is opgenomen in §1 (Boekingsvoorwaarden), de volgende afspraken. Golfexclusive.nl treedt in dat geval op als handelaar die en gekoppeld reisarrangement faciliteert. 
 

2.     Er is sprake van een gekoppeld reisarrangement als de handelaar bemiddelt bij de totstandkoming van twee of meer verschillende overeenkomsten betreffende verschillende soorten reisdiensten die je voor dezelfde vakantie of dezelfde reis wilt afnemen en die geen pakketreis vormen en:

I. waarvoor je verschillende overeenkomsten sluit met verschillende reisdienstleveranciers waarbij, tijdens één bezoek aan of contactmoment met de handelaar, hij het apart selecteren en het apart betalen van de reisdienst heeft gefaciliteerd, of 

II. de handelaar op gerichte wijze de afneming van ten minste één aanvullende reisdienst bij een ander faciliteert op voorwaarde dat je de tweede overeenkomst uiterlijk binnen 24 uur na het tot stand komen van de eerste overeenkomst met de reisagent sluit.
 

3.     Als de overeenkomst zich ondanks het vorenstaande wel kwalificeert als reisovereenkomst zijn de reisvoorwaarden van toepassing.
 

Artikel 2          Garantie bij financieel onvermogen

 

1.     Als de handelaar een gekoppeld reisarrangement heeft gefaciliteerd en hij in dat kader van jou de reissom heeft ontvangen maar ten gevolge van financieel onvermogen de reisdienst niet of niet verder kan uitvoeren, zorgt hij ervoor dat de reissom die hij ontvangen heeft wordt terugbetaald aan de reiziger, of als de reisdienst ten dele is uitgevoerd, een evenredig deel daarvan. Als de handelaar voor het personenvervoer verantwoordelijk is voorzien de maatregelen tevens in repatriëring, een en ander overeenkomstig de garantievoorwaarden van het desbetreffende garantiefonds.

 

2.     De handelaar voorziet in deze garantie door zich aan te sluiten bij een garantiefonds. 
 

Artikel 3 Informatieverplichtingen 
 

1.          De handelaar die een gekoppeld reisarrangement faciliteert wijst je, voordat je gebonden bent aan de overeenkomst die leidt tot de totstandkoming van een gekoppeld reisarrangement, op duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier erop dat: 

a) je geen aanspraak kan maken op de rechten die uitsluitend gelden voor pakketreizen uit hoofde van de wet en elke reisdienstverlener uitsluitend aansprakelijk voor de goede contractuele uitvoering van zijn eigen diensten; 

b) je aanspraak kan maken op bescherming bij insolventie in overeenstemming hetgeen in artikel 2 is omschreven.
 

2.         De handelaar voorziet jou ook, om aan deze informatieverplichting te voldoen van de 
    voorgeschreven standaardinformatie.
 

3.         Als de handelaar geen of onjuiste informatie verstrekt, geldt dat een aantal wettelijke 
    bepalingen van de wet op de pakketreisovereenkomst van toepassing zijn; te weten de 
    bepalingen over in-de-plaatsstelling, de bepalingen over de uitvoering van de pakketreis en de opzeggingsmogelijkheden, de klachtenregeling en de verplichtingen voor het bieden van hulp en bijstand.
 

 

 

 

 

§ 4 Begrippen

 

Hieronder volgt een uitleg wat wordt bedoeld met juridische begrippen die volgen uit de wet op de reisovereenkomst zoals pakketreis, reisdienst, organisator, doorverkoper, handelaar etc. Deze begrippen gelden altijd, ongeacht welke specifieke voorwaarden van toepassing zijn:
 

Handelaar: Iedereen die handelt in reisdiensten en ongeacht of hij optreedt als organisator, doorverkoper, reisdienstleverancier of handelaar die een Gekoppeld Reisarrangement (GRA) faciliteert


Organisator: de handelaar die een pakketreis samenstelt en deze rechtstreeks dan wel via een andere handelaar aanbiedt dan wel de handelaar die anderszins wordt gezien als verantwoordelijke voor een pakketreis.


Doorverkoper: handelaar, anders dan de organisator, die pakketreizen aanbiedt die door de organisator zijn samengesteld


Reiziger: iedere persoon anders dan een handelaar die op basis van deze wet een overeenkomst wil sluiten of die op grond van een overeenkomst op basis van deze wet recht heeft op nakoming


Verkooppunt: ruimte voor detailhandel, verplaatsbaar of niet, of een retailwebsite of soortgelijk online verkoopplatform, daaronder begrepen retailwebsites of online verkoopplatforms die als één platform aan reizigers worden aangeboden, met inbegrip van een telefoondienst


Overmacht: een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid en dus een situatie die zich voordoet onafhankelijk van de wil van de partij die zich daarop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle redelijke voorzorgsmaatregelen niet te vermijden waren


Pakketreis: combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, ingeval: 

i) deze diensten worden gecombineerd door één handelaar, eventueel op verzoek of overeenkomstig de keuze van de reiziger, voordat er één overeenkomst betreffende alle diensten wordt gesloten; of 

ii) deze diensten, ongeacht of er afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners, worden: 

1. afgenomen bij één verkooppunt en gekozen voordat de reiziger ermee instemt te betalen; 

2. aangeboden, afgenomen of gefactureerd voor een gezamenlijke prijs of een totaalprijs; 

3. aangeprezen of afgenomen onder de term "pakketreis" of een vergelijkbare term; 

4. gecombineerd nadat er een overeenkomst is gesloten waarbij de handelaar de reiziger laat kiezen uit een selectie van verschillende soorten reisdiensten; of 

5. afgenomen van verschillende handelaren via onderling verbonden online boekingsprocedures, waarbij de naam, de betalingsgegevens en het e-mailadres van de reiziger worden verstrekt door de handelaar met wie de eerste overeenkomst wordt gesloten aan een andere handelaar of handelaren en er met de laatstgenoemde handelaar of handelaren een overeenkomst wordt gesloten uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst; 

tenzij één soort reisdienst wordt gecombineerd met één of meer andere toeristische diensten die: 

- geen aanzienlijk deel van de waarde van de combinatie vormen, niet als een essentieel kenmerk van de combinatie worden aangeprezen of anderszins geen essentieel kenmerk van de combinatie vertegenwoordigen; 

- pas worden gekozen en afgenomen nadat de nakoming van een reisdienst is begonnen


Gekoppeld Reisarrangement (GRA): ten minste twee verschillende soorten reisdiensten die voor dezelfde reis of vakantie worden afgenomen, die geen pakketreis vormen en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners, waarbij een handelaar: 

i) tijdens één bezoek aan of contactmoment met het eigen verkooppunt het apart selecteren en apart betalen van elke reisdienst door de reiziger faciliteert; of 

ii) op gerichte wijze de afneming van ten minste één aanvullende reisdienst bij een andere handelaar faciliteert waarbij uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst een overeenkomst met die andere handelaar wordt gesloten; 

tenzij één soort reisdienst en één of meer andere toeristische diensten worden afgenomen en de laatstgenoemde diensten geen aanzienlijk deel van de gecombineerde waarde van de diensten vormen en niet als een essentieel kenmerk van de reis of vakantie worden aangeprezen en anderszins geen essentieel kenmerk van de reis of vakantie vertegenwoordigen


Reisdiensten: dienst betreffende: 

i) personenvervoer; 

ii) accommodatie die niet wezenlijk deel uitmaakt van personenvervoer en die niet voor bewoning is bestemd; 

iii) verhuur van auto's, andere motorvoertuigen in de zin van artikel 3, punt 11, van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (PbEU, L 263), of motorrijwielen waarvoor een rijbewijs van categorie A in overeenstemming met artikel 4, derde lid, onderdeel c, van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het Rijbewijs (PbEU, L 403) is vereist; 

iv) andere toeristische diensten die niet wezenlijk deel uitmaken van een reisdienst in de zin van de onderdelen i), ii) of iii);  


Pakketreisovereenkomst: overeenkomst inzake de gehele pakketreis of, als de pakketreis uit hoofde van afzonderlijke overeenkomsten wordt geleverd, alle overeenkomsten die betrekking hebben op de reisdiensten die deel uitmaken van de pakketreis.